Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. ХХХVІI, 2011, кн. 3-4


ФОЛКЛОРИСТИКА В УКРАЙНА

Съставители: Светла Петкова, Лариса К. Вахнина

Науката вчера и днес

Ганна А. Скрипник. Из историята на създаването и научната дейност на Института по изкуствознание, фолклористика и етнология „М. Т. Рилски” към Националната академия на науките на Украйна

/

Наталия С. Шумада. Българските фолклористи от първата половина на ХІХ век в Одеса

/

Тетяна П. Руда. Максим Рилски и фолклорът

/

Лариса К. Вахнина. Съвременно състояние на славистичната фолклористика в Украйна

/

Микола К. Дмитренко. Украинският фолклор и фолклористика в условията на глобализация

/

Словесни традиции

Татяна М. Шевчук, Петро П. Сосенко. За митичния мотив „открадване на месеца и звездите” в българския и украинския фолклор

/

Оксана О. Микитенко. Поетически особености на оплакванията на деца (Украинска и балканославянска традиции)

/

Ирина И. Кимакович. Съвременният фолклорен анекдот: проблеми на фиксацията и публикуването

/

Леся Г. Мушкетик. Реализацията на концепта „желание” в народните приказки от Украинските Карпати

/

Ритуално и нормативно знание

Олена О. Боряк. Обредът на втория ден на кръщението (похрестини) в Украйна на фона на чуждоетнически паралели

/

Лидия Ф. Артюх. Хранителни забрани при украинците. Религиозното и етническото

/

Васил Г. Балушок. Традиционни младежки съюзи и инициации

/

Етнокултурни взаимодействия

Сергей П. Сегеда. Турци-месхетинци от Южна Украйна: проблеми на етнокултурната адаптация

/

Олена Ю. Чебанюк. Календарната обредност на старообредците в Черниговска област: диалог между културите

/

Визуални форми

Зоя Ст. Гудченко. Рисуваните къщи от Полтавско-Слобожанския край

/

Ина Е. Головаха. Съвременните киевски графити в светлината на градската фолклорна традиция

/

Преглед

Силва Хачерян. Пета годишна среща на експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа (Белград, 11–14 май 2011 г.)

Анатол Анчев, Анита Комитска. Изложба „Вечно жива старина”

Публикувано

Ана Стефанова. Многоликата „Сянка” и проекциите й в българския фолклор в книгата на Анатол Анчев


Авторите в броя


Съдържание на сп. „Български фолклор”, год. XXXVІІ, 2011


Змiст та резюме українською мовою

Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре