Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLVII, 2021, кн. 4


АНТРОПОЛОГИЯ НА СЕТИВНОТО

Съставител: Ирена Бокова

Водещ редактор: Станой Станоев


Ирена Бокова. Културни наследства и сетивна антропология – бележки от терена

/

Мария Славчева, Петя Петрова-Ангелова, Меглена Златкова. Сензорност и институции – към една възможна сензорна етнография на града

/

Кристина Савова. Взаимодействието културно наследство – творчество: как модните дизайнери преоткриват културното наследството като съвременен дизайн

/

Франсоа Рюег. Транснационални наследства: селският дом и историята в Югоизточна Европа

/

Петьо Кръстев. Експериментално студио „Фолк арт“ – творчески алтернативи в процес

/

Оксана Минаева. Тялото на езическия български владетел

/

Публикувано

Наталия Рашкова. Валентина Ганева-Райчева, Десислава Димитрова, Петър Петров, Теодора Иванова, Юлия Босева, Яна Янчева (авт. кол.). Растения и хора. Приближения към биокултурните връзки. София: Ерове, 2021

Росен Р. Малчев. Анатол Анчев. Фолклор и фолклористика – пресечна точка на съдби (Опити за оцелостяване на личността). Плевен: Издателство „Леге Артис”, 2021

Николай Вуков. Любомир Миков. Обществени чешми в България (XV–XIX век). София: Мюсюлманско вероизповедание, Главно мюфтийство, 2019

Оксана Минаева. Валентина Ганева-Райчева, Ирена Бокова, Николай Ненов (съст.). Местни общности, културни наследства и музеи. Сборник с материали от научна конференция с международно участие „Местни общности, културни наследства и музеи”, София, 25–26.02.2021 г. София: ИЕФЕМ – БАН, 2021

In memoriam

Евгения Грънчарова. Проф. д.изк. Анна Илиева (1933–2021)


Съдържание на сп. „Български фолклор”, год. XLVІІ, 2021


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре