Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLV, 2019, кн. 2


ПИРИН ПЕЕ

Съставител: Албена Георгиева

Водещ редактор: Наталия Рашкова


Петьо Кръстев. „Пирин пее 2018“ – между изворния фолклор, художествената самодейност и професионалното изкуство

/

Радка Братанова. Фолклорeн събор, фестивал, конкурс в съвременността. Значение и място на музиката в тях

/

Мариана Манолева. „Пирин пее 2018“ и живата песенна традиция на село Брезница

/

Веселка Тончева. Водици в с. Добърско – обредност и музика

/

Фолклорни наследства (Унгарски интерпретации)

Венета Янкова. Градове, маскаради, идентичности (По примери от Унгария)

/

Дьорд Немет. История на българските фолклорни танци от европейска гледна точка

/

Докторанти

Милко Бошнаков. Обреди и празници в селата Долен и Сатовча – песенната традиция на християни и мюсюлмани

/

Интервю

Диляна Курдова. В началото бе хорото

Архиви

Милена Любенова. Съборът на народното творчество „Пирин пее“ в архивни документи, съхранявани в Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ – БАН

Преглед

Йордан Тютюнков. Трансграничен изследователски проект „По пътя на българските градинари“

Публикувано

Галя Чохаджиева, Илия Вълев. Васил Мутафов. Колелото на съдбата. Българското гурбетчийско градинарство (етнографски аспекти). Велико Търново: ДАР-РХ, Издание на Изследователския институт на българите в Унгария към Българското републиканско самоуправление в Унгария, 2018.


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре