Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLV, 2019, кн. 3


МЕСТНИ НАСЛЕДСТВА – ПРЕОСМИСЛЯНЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

Съставител: Валентина Ганева-Райчева

Водещ редактор: Станой Станоев


Николай Ненов. По пътя на римските императори и дунавския път на виното – в търсене на местно наследство

/

Владимир Демирев. Топосът „Монастиря“ – изгубен в миналото или с шанс в настоящето (По материали от Сливенско)

/

Николай Сираков. Тракийското наследство в РИМ – Сливен: за семантиката и функциите на „женските предмети“ в царското погребение

/

Искрен Великов. Войводите в музея: биографични репрезентации от Русенско и Сливенско

/

Николай Ненов, Силвия Трифонова-Костадинова. „Предметите говорят“ – споделени наследства и съучастие на публики

/

Кристиян Постаджиян. Музеят и неговите целеви публики – маркетинг на взаимоотношенията

/

Публикувано

Веселка Тончева. Едно актуално изследване: „Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“. Редакционна колегия: Владимир Пенчев, Николай Вуков, Лина Гергова, Яна Гергова. София: Парадигма, 2017

Валентина Ганева-Райчева. Агрокултурни трансформации в условията на европеизация и глобализация. Съставители: Петър Петров, Иванка Петрова. София: ИК „Гутенберг“, 2018

Валентина Ганева-Райчева. Любомир Миков. Българска фолклорна култура и възрожденско изкуство. Избрани студии. Том 3. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2018


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре