Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XL, 2014, кн. 4


ПОЛСКА ФОЛКЛОРИСТИКА И ЕТНОЛИНГВИСТИКА

Съставител: Катя Михайлова

Водещ редактор: Станой Станоев


Виолета Кравчик-Вашилевска. Полската фолклористика между локализма и глобализма

/

Янина Хайдук-Нияковска. Съвременни ситуации, пораждащи фолклор

/

Тереса Смолинска. Съвременни народни обичаи и обреди в Полша. Избрани проблеми

/

Люблинска етнолингвистична школа

Йежи Бартмински. Седем ключови понятия на когнитивната етнолингвистика

/

Станислава Небжеговска-Бартминска. Люблинската когнитивна етнолингвистика: от диалектологията и фолклористиката до междукултурната семантика

/

Научни центрове

Виолета Врублевска, Магдалена Зовчак, Катажина Оршулак-Дудковска, Ян Адамовски, Тереса Смолинска. Институти за фолклористика, културна антропология и етнология в Полша

Преглед

Милена Любенова, Мариана Тончева. Международният фолклорен фестивал „Седмица на Бескидската култура“

Публикувано

Наталия Рашкова. Weronika Grozdew-Kołacińska. Bułgarzy katolicy. Tradycyjna kultura muzyczna diaspory [Bulgarian Catholics. Traditional Musical Culture of Diaspora. In Polish]. Warsaw: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, 2012

Катя Михайлова. Вихра Баева. Разкази за чудеса. Локална традиция и личен опит. Второ допълнено и преработено издание. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2013


Авторите в броя


Съдържание на сп. „Български фолклор“, год. XL, 2014


Spis treści i streszczenia w języku polskim

Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре