Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XL, 2014, кн. 3


ФОЛКЛОРИСТИКА, КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ И ЕТНОЛОГИЯ В ПОЛША

Съставител: Катя Михайлова

Водещ редактор: Станой Станоев


Катя Михайлова. От съставителя

Виолета Врублевска. Развойни тенденции в съвременния полски фолклор

/

Магдалена Зовчак. От придворна девойка до действена феминистка. Антропологични измерения на Богородичния култ

/

Гражина Ева Карпинска. Антропология на града, антропология в града – градът като предмет и терен на изследване

/

Катажина Оршулак-Дудковска. Всекидневието в полските брачни обяви – размисли на един фолклорист и културен антрополог

/

Ян Адамовски. Гробището – интерпретативни перспективи

/

200 години Оскар Колберг

Вероника Гроздев-Колачинска. Годината на Оскар Колберг в Полша

Научни проекти

Магдалена Любанска, Агата Ладиковска. Проектът „Антропологични теории за религиозно-социалния живот на изповядващите православие в Източна и Югоизточна Европа“ на Центъра за антропологични изследвания на православието

In memoriam

Ян Швенх. „Не всичко е oчевидно“ – спомен за проф. Чеслав Роботицки

Публикувано

Магдалена Любанска. Вихра Баева. Нишката на живота. Между коланчето за рожба и Богородичния пояс. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2012


Списък на илюстрациите


Авторите в броя


Spis treści i streszczenia w języku polskim

Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре