Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. ХХХІХ, 2013, кн. 3


РЕГИОНАЛНА КУЛТУРА И ФОЛКЛОР (МУЗИКАЛЕН И ТАНЦОВ ФОЛКЛОР ОТ СЕВЕРОЗАПАДНИТЕ РОДОПИ)

Съставител: Анна Щърбанова

Водещ редактор: Наталия Рашкова


Анна Щърбанова. От съставителя

Регионалното – традиция и съвременност

Георги Куманов. Историко-демографски промени в Северозападните Родопи – преселници и изселници през периода ХVІІ–ХХ век

/

Наталия Рашкова. Регионалното теренно проучване на музикалния фолклор: методология и изследователски резултати

/

Евгения Грънчарова. Велинградският фестивал „Хоро при извора“ и опазването на културното наследство: постижения, проблеми и перспективи

/

Многогласно пеене

Димитрина Кауфман. Македонско присъствие или родопско гостоприемство (Към въпроса за произхода на многогласието във Велинградско)

/

Росица Кауфман. Трите вида многогласие в Родопите

/

Инструментална музикална традиция

Веселка Тончева. Народни инструменти и инструментално изпълнителство във Велинградско

/

Румяна Маргаритова. Саз, булгария, тамбура или за разграничаването на кордофонните „дрънкови“ музикални инструменти на територията на България

/

Из студентското научно творчество

Стефан Йорданов. Акордеонът като съпровождащ инструмент на мъжките фолклорни певчески групи от Югозападна България и Северозападните Родопи (По наблюдения от Фестивала на мъжките вокални фолклорни групи „От древността към вечността“ – гр. Разлог)

Архиви

Диана Данова-Дамянова. Проблеми при съхранението на архивни теренни материали с музикален фолклор на хартиени носители (Някои любопитни бележки от „терена“ на Николай Кауфман от Велинградско)

Мария Кумичин. Проблеми при съхранението на фолклорен музикален материал на аудионосители и неговата дигитална обработка

Преглед

Емилия Бояджиева-Пеева. Седма годишна регионална среща на експерти на тема „Нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа“

Анелия Тотева. Култура и идентичност: съвременност и традиции. Студентска научна конференция по етнология и антропология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Публикувано

Богдан Дичев. Vladimir Penčev. Po serpentinách sebepoznání a poznání toho druhého. Češi a Slováci v Bulharsku, Bulhaři v České republice. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2012

Мира Маркова. Hristov, Petko (еd.). Migration and Identity. Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans. Sofia: Paradigma, 2012


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре