Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. ХХХVІIІ, 2012, кн. 3-4


ИСЛЯМ И НАРОДНИ ТРАДИЦИИ 5

Съставител: Любомир Миков

Евгения Троева. „Традиционен“ и „нов“ ислям в България

/

Любомир Миков. Влияние на ахийската институция върху формирането и функционирането на занаятчийските сдружения (еснафите) по българските земи

Мая Ценова. „Детето е две трети на вуйчото“ (За релацията вуйчо-племенник, представена в арабските пословици)

Божидар Алексиев. Легендите, свързани с тюрбето Йеди къзлар в Маниса (Република Турция)

/

Любомир Миков, Анка Стоилова. Декоративни арабографични композиции в България (Свещени картини-надписи)

Анка Стоилова. Заклинания, свързани с арабски писмени паметници

/

Татяна Аникеева. Илюстрациите в литографиите на турските народни повести

/

Студентско научно творчество

Деница Илиева. Джамията и тюрбето на Шахабеддин паша в Пловдив

/

Надежда Янакиева. 400 години от рождението на Евлия Челеби (1611 г.). Пътеписите на Евлия Челеби и османските паметници по българските земи (Сведения за джамии и месджиди)

/

Преглед

Стела Ненова. Кръгла маса на тема: „Свети места в София и Софийско: наративни традиции и поклоннически практики“

Публикувано

Михаил Груев. Ново и аналитично изследване върху религиите, паметите и идентичностите в Средните Родопи. Евгения Троева. Религия, памет, идентичност: българите мюсюлмани. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 2011

Любомир Миков. Юрий А. Аверьянов. Хаджи Бекташ вели и суфийское братство бекташийа. Серия Bibliotheca Islamica. Москва, Издательский дом Марджани, 2010

Веселин Тепавичаров. Мира Маркова. Локалните градски култури (Етноложко изследване на софийския квартал Редута и град Стрелча през XX – началото на XXI в.). Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2011

Даниела Константинова. Zuzana Profantová a kolektív. Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989 [Зузана Профантова и колектив. Ценност на промяната – промяна на ценността. Демаркационната 1989 година]. Bratislava, Vydavateľstvo Zing Print, 2009. 408 s.


Съдържание на сп. „Български фолклор“, год. XXXVІІІ, 2012


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре