Български фолклор
Списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките