Списание за фолклористика,

етнология, антропология и изкуства

 

Институт за етнология и фолклористика

с Етнографски музей – БАН

София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 6

bulfolk@abv.bg

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА  КАРТА

 

 

Заглавие:  

 

Рецензент:

 

Срок за предаване на рецензията:

 

* Моля да подчертаете становището, което най-пълно отговаря на Вашето мнение.

 

1. Статията отговаря на профила на сп. „Български фолклор“:

напълно

отчасти

не

 

2. Статията е посветена на значим научен проблем:

напълно

отчасти

не

 

3. Авторът е добре запознат с актуалното състояние на съответната научна област и литературата по въпроса:

напълно

задоволително

слабо

 

4. Статията има приносен характер:

напълно

отчасти

не

 

5. Статията има приноси в (възможни са повече от един отговор):

теоретично разработване

на разглежданата проблематика

обогатява с интерпретации

и данни съответната научна

област

представя нов теренен материал

 

 

 

6. Статията съдържа ясно формулирани цели, авторски становища и изводи:

 

напълно

задоволително

слабо

 

7. Изложението е последователно, логично и с убедителна аргументация на защитаваните тези:

напълно

задоволително

слабо

 

8. Статията е разбираема и четивна, на добро стилистично и езиково равнище:

напълно

задоволително

слабо

 

9. Резюмето и ключовите думи отразяват вярно и пълно съдържанието на статията:

да

отчасти

не

 

10. Коментари и препоръки към автора:

 

11. Вашата препоръка към редакционната колегия:

да публикува статията

без промени

да публикува статията след преработка от

автора

да не публикува статията

 

 

 

 

 

 

ДАТА: