Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Редакционният екип на „Български фолклор“ кани всички колеги с интереси в областта на фолклористиката, културната антропология и етнологията да станат автори на списанието. Очакваме вашите статии и научни съобщения, рецензии на книги, информации за научни форуми и събития.

Редакционната политика на списание „Български фолклор“ включва и издаване на тематични броеве. Те се планират след обсъждане и приемане на концепция, предложена от съставителя на съответния брой. Съставители могат да бъдат учени от и извън издателския екип.

Темите се отнасят до статиите и научните съобщения и не засягат публикуването на рецензии за книги, информации за научни форуми и други материали от подобен характер.

Окончателното определяне на тематичните броеве, както и поредността им на излизане се решават от редакционната колегия.