Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

EnglishСписание „Български фолклор“ е рецензирано издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. То е единственото българско периодично академично издание, посветено на изследването на фолклора и популяризирането на фолклористичната проблематика. Списанието е основано през 1975 г. като орган на Института за фолклор при БАН (1973–2010). От 1995 г. „Български фолклор“ излиза с подзаглавие „Списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания“ като адекватно отражение на реалните процеси на разширяване на изследователските полета и научните подходи, които протичат в българската фолклористика. От 2019 г. подзаглавието е променено на „Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства“.

Цели и обхват

В своята история „Български фолклор“ се утвърди като авторитетно интердисциплинарно академично издание. Неговата цел е да публикува фолклористични, етноложки и антроположки изследвания на практиките, формите и начините на културна активност и изразяване, посредством които хората конструират своите общностни и индивидуални жизнени светове и представи. Списанието предоставя поле за изява на учени от различни области на хуманитарното и социалното познание, то е отворено и към музейни, читалищни и просветни деятели, за да споделят своите теоретични възгледи, научни подходи, анализи, наблюдения, теренни проучвания и материали. За целта списанието поддържа рубрики, които отразяват различни страни на изследователската практика. Като водещо издание в своята област, списание „Български фолклор“ е адресирано до всеки, който проявява интерес към критичен анализ на културните процеси в миналото и днес.

Периодичност и съставителство

„Български фолклор“ излиза в четири книжки годишно. Списанието приема статии, научни съобщения, рецензии на книги и информации за научни форуми от автори, ангажирани в изследователската проблематика на фолклористиката, културната антропология и етнологията.

Редакционната политика на „Български фолклор“ включва и издаването на тематични броеве. Те се планират след обсъждане и приемане на концепция, предложена от съставителя на съответния брой. Съставители могат да бъдат учени от и извън издателския екип.

Редакционният екип подкрепя иновативни идеи за тематични броеве и текстове, които откриват неразработвани терени, изследователски въпроси и научни перспективи.

Прием и публикуване на текстове. Рецензиране

Списание „Български фолклор“ публикува статии на български език и на английски език. Приемат се оригинални текстове, които не са под печат и не са публикувани в други издания.

Публикуваните в списание „Български фолклор“ материали са предмет на авторски права според българското законодателство. Повторното им публикуване в други издания се допуска само с изричното съгласие на редколегията и посочване на първоизточника.

Всяка статия подлежи на рецензиране от двама независими и външни на редакционната колегия учени, които са утвърдени професионалисти в съответната научна област. В случай на съществени различия в оценките на двамата рецензенти редакционната колегия извършва допълнително рецензиране. Рецензирането се основава на принципа за двустранна анонимност (double blind) – рецензентите и авторът на статията остават анонимни един спрямо друг. Статиите се оценяват според техния оригинален научен принос, убедително защитена теза, стил и език. Авторите отговарят на препоръките на рецензентите.

Последно решение за публикуване на дадена статия се взима от редакционния екип след съобразяване с оценките и препоръките на рецензентите.

Ръкописи не се връщат. Авторите не заплащат оценяването и публикуването на текстовете.

Тук можете да разгледате рецензентската карта за оценка на постъпващите в списание „Български фолклор“ ръкописи на български, на руски или на английски език (отваря се в нов раздел)

Отговорности

Екипът на списание „Български фолклор“ се стреми да предоставя актуална, богата и професионално поднесена информация на високо научно равнище. В същото време ние споделяме разбирането, че съдържанието на публикуваните материали е изключително право и отговорност на техните автори. Това не изключва редакционна намеса, когато е необходимо и в полза на читателите на „Български фолклор“. Не се допуска изразяването на възгледи и становища, които противоречат на законите на Република България и на публикационната етика на списанието.

Индексиране

Списание „Български фолклор“ се реферира в EBSCO Discovery.

Списание „Български фолклор“ се индексира в ERIH PLUS и Anthropological Index Online (AIO).

Финансиране

„Български фолклор“ се финансира от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей. Списанието набира средства още от абонаменти и продажби на печатната и електронната версии, от конкурсите на Фонд „Научни изследвания“ – „Българска научна периодика“, проекти към правителствени институции и неправителствени организации.

Различните източници на финансиране не влияят върху решенията на редакционната колегия по отношение на издателските планове, както и на оценката и публикуването на постъпващите текстове.