Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

EnglishСписание „Български фолклор“ е рецензирано издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. То е единственото българско периодично академично издание, посветено на изследването на фолклора и популяризирането на фолклористичната проблематика. Списанието е основано през 1975 г. като орган на Института за фолклор при БАН (1973–2010). От 1995 г. „Български фолклор“ излиза с подзаглавие „Списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания“ като адекватно отражение на реалните процеси на разширяване на изследователските полета и научните подходи, които протичат в българската фолклористика. От 2019 г. подзаглавието е променено на „Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства“.

Цели и обхват

В своята история „Български фолклор“ се утвърди като авторитетно интердисциплинарно академично издание. Неговата цел е да публикува фолклористични, етноложки и антроположки изследвания на практиките, формите и начините на културна активност и изразяване, посредством които хората конструират своите общностни и индивидуални жизнени светове и представи. Списанието предоставя поле за изява на учени от различни области на хуманитарното и социалното познание, то е отворено и към музейни, читалищни и просветни деятели, за да споделят своите теоретични възгледи, научни подходи, анализи, наблюдения, теренни проучвания и материали. За целта списанието поддържа рубрики, които отразяват различни страни на изследователската практика. Като водещо издание в своята област, списание „Български фолклор“ е адресирано до всеки, който проявява интерес към критичен анализ на културните процеси в миналото и днес.

Периодичност и съставителство

„Български фолклор“ излиза в четири книжки годишно. Списанието приема статии, научни съобщения, рецензии на книги и информации за научни форуми от автори, ангажирани в изследователската проблематика на фолклористиката, културната антропология и етнологията.

Редакционната политика на „Български фолклор“ включва и издаването на тематични броеве. Те се планират след обсъждане и приемане на концепция, предложена от съставителя на съответния брой. Съставители могат да бъдат учени от и извън издателския екип.

Редакционният екип подкрепя иновативни идеи за тематични броеве и текстове, които откриват неразработвани терени, изследователски въпроси и научни перспективи.

Прием и публикуване на текстове. Рецензиране

Списание „Български фолклор“ публикува статии на български език и на английски език. Приемат се оригинални текстове, които не са под печат и не са публикувани в други издания.

Авторските права са запазени от българското законодателство и следователно авторите могат да вземат решение за евентуално препубликуване на текста си. Следващите публикации трябва да съдържат отпратка към първоначалната публикация.

Авторите следва да потърсят необходимото разрешение за възпроизвеждане на вече публикувани материали. Авторите следва да гарантират, че притежават правата за възпроизвеждане на изображения, снимки или други материали, използвани в техните статии.

Всяка статия подлежи на рецензиране от двама независими и външни на редакционната колегия учени, които са утвърдени професионалисти в съответната научна област. Рецензирането се основава на принципа за двустранна анонимност (double blind) – рецензентите и авторът на статията остават анонимни един спрямо друг. Статиите се оценяват според техния оригинален научен принос, убедително защитена теза, стил и език. Авторите отговарят на препоръките на рецензентите.

Последно решение за публикуване на дадена статия се взима от редакционния екип след съобразяване с оценките и препоръките на рецензентите.

Ръкописи не се връщат. Не се изискват такси за обработване на ръкописи. Авторите не заплащат такса нито за редакцията, нито за публикуването на техните статии.

Тук можете да разгледате рецензентската карта за оценка на постъпващите в списание „Български фолклор“ ръкописи на български, на руски или на английски език (отваря се в нов раздел)

Отговорности

Екипът на списание „Български фолклор“ се стреми да предоставя актуална, богата и професионално поднесена информация на високо научно равнище. В същото време ние споделяме разбирането, че съдържанието на публикуваните материали е изключително право и отговорност на техните автори. Това не изключва редакционна намеса, когато е необходимо и в полза на читателите на „Български фолклор“. Не се допуска изразяването на възгледи и становища, които противоречат на законите на Република България и на публикационната етика на списанието.

Индексиране

Списание „Български фолклор“ се реферира в EBSCO Discovery.

Списание „Български фолклор“ се индексира в ERIH PLUS и Anthropological Index Online (AIO).

Финансиране

„Български фолклор“ се финансира от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей. Списанието набира средства още от абонаменти и продажби на печатната и електронната версии, от конкурсите на Фонд „Научни изследвания“ – „Българска научна периодика“, проекти към правителствени институции и неправителствени организации.

Различните източници на финансиране не влияят върху решенията на редакционната колегия по отношение на издателските планове, както и на оценката и публикуването на постъпващите текстове.