Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

СТАНОВИЩЕ ЗА ПУБЛИКАЦИОННАТА ЕТИКА И НЕЙНОТО НАРУШАВАНЕ

Всички участници в публикационния процес: автор, рецензенти и редакционна колегия, се ръководят от стандартите за етично поведение. Нашето становище за публикационната етика и нейното нарушаване се основава на COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Решения за публикуване

Редакционната колегия на сп. „Български фолклор“ носи отговорност при решенията за публикуването или отхвърлянето на предоставените ръкописи. Решенията за публикуване или отхвърляне се основават на оценките на рецензентите, на съобразяването с издателската политика на списанието, на спазването на правните изисквания по отношение на авторското право и плагиатството.

Равнопоставеност

Редакционната колегия оценява ръкописите единствено според тяхното интелектуално съдържание и без оглед на раса, пол, сексуална ориентация, вероизповедание, етничен произход, гражданство и политически възгледи на техните автори.

Поверителност

Постъпилите авторски ръкописи представляват поверителни документи. Членовете на редакционната колегия са длъжни да не разкриват каквато и да е информация за предоставените ръкописи пред други лица, освен пред авторите за кореспонденция, рецензентите и издателя.

Конфликт на интереси и злоупотреба с информация

Членовете на редакционната колегия не трябва да използват за целите на собствената си изследователска работа непубликувани материали и научни тези, съдържащи се в предоставените ръкописи, без изричното съгласие на авторите.

Начин на действие при неетично поведение

Неетично поведение може да бъде забелязано и представено на вниманието на редакционната колегия по всяко време. Страната, която информира редакционната колегия за такова поведение, следва да предостави достатъчно доказателства за започване на разследване. Всеки докладван акт на неетично поведение трябва да бъде разгледан, дори да е установен години след публикуването.

Редакционната колегия следва да вземе разумни мерки, когато бъдат повдигнати оплаквания от етичен характер, свързани с подаден ръкопис или публикувана статия. Тези мерки в общия случай включват свързване с авторите и внимателно разглеждане на направените оплаквания или предявените искания, но може да включат още и уведомяване на съответни институции и научни организации в зависимост от тежестта на провинението. На авторите трябва да бъде позволено да отговорят на обвиненията.

В случаи на доказано научно провинение, подправена публикация или плагиатство редакционната колегия ще предприеме необходимите мерки за изясняване на ситуацията и за поправяне на засегнатата статия. Тези мерки включват своевременно публикуване на корекции, пояснения, извинения или оттегляне на статията в най-тежките случаи.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Съдействие при вземане на решения за публикуване

Рецензирането на статиите помага на редакционната колегия при вземането на решения за тяхното публикуване, както и на авторите за усъвършенстване на техните ръкописи.

Навременност

Всеки избран рецензент, който не се чувства достатъчно квалифициран, за да прецени научната стойност на предоставения му ръкопис, или не е в състояние да се справи навреме с възложената рецензия, е длъжен своевременно да информира редакционната колегия и да се откаже от рецензирането.

Поверителност

Получените за рецензиране ръкописи трябва да се разглеждат като поверителни документи. Те не могат да бъдат показвани или обсъждани с други експерти, освен оторизираните от редакционната колегия.

Обективност

Рецензиите трябва да съдържат аргументирани обективни оценки на ръкописите. Рецензентите трябва да изразяват ясно и аргументирано своите виждания.

Коректност към източниците

От рецензентите се очаква да установят дали авторите коректно се позовават на използваните източници. Те са длъжни да уведомят редакционната колегия за всеки случай на пропуснато цитиране, както и за подобие или припокриване на ръкописа с други публикации, които те познават.

Конфиденциалност и конфликт на интереси

Рецензентите са длъжни да пазят конфиденциалност по отношение на поверителна информация или идеи, придобити в процеса на рецензиране, и да не ги използват за лични цели. Рецензентите не трябва да оценяват ръкописи при условие, че са в конфликт на интереси, произтичащ от конкурентност, сътрудничество и други отношения с всеки от авторите или институциите, свързани с ръкописа.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ

Такси за публикуване

Не се изискват такси за обработване на ръкописи. Авторите не заплащат такса нито за редакцията, нито за публикуването на техните статии.

Стандарти на изложението

Авторските текстове трябва точно да представят извършената изследователска работа по темата; да са посочени и дискутирани обективно нейните актуалност и научна значимост. Изходните данни, стоящи в основата на публикациите, трябва да бъдат изложени коректно. Статиите трябва да съдържат достатъчно детайли и литература, даващи възможност за възпроизвеждане на резултатите. Неетично и неприемливо е в статиите да се излагат и поддържат неверни твърдения.

Авторски права

Авторските права са запазени от българското законодателство и следователно авторите могат да вземат решение за евентуално препубликуване на текста си. Следващите публикации трябва да съдържат отпратка към първоначалната публикация.

Авторите следва да потърсят необходимото разрешение за възпроизвеждане на вече публикувани материали. Авторите следва да гарантират, че притежават правата за възпроизвеждане на изображения, снимки или други материали, използвани в техните статии.

Достъп до данните и тяхното съхраняване

За целите на възможна редакторска проверка авторите са длъжни да имат готовност за предоставяне на достъп до данните, въз основа на които е изготвен текстът, както и да ги съхраняват в разумен срок след неговото публикуване.

Оригиналност и плагиатство

Ръкописите трябва да представляват оригинални авторски произведения. Използването на чужди трудове или части от тях без точно и коректно цитиране на източника е недопустимо.

Многократно и едновременно предлагане на текста за печат

Недопустимо е предоставянето на един и същи ръкопис едновременно в две или повече издания. Неприемливо е авторите да мултиплицират съдържанието и резултатите на конкретно изследване в множество текстове, предоставени на различни издания.

Признание към използваните източници

Етично и коректно е авторите да изразяват признателност към всички чужди източници на данни, използвани в изследването, както и да посочват публикации от други автори, които са имали съществено влияние върху тяхната изследователска работа.

Авторство на публикацията

При колективни трудове авторството на публикацията следва да представя всички автори, които имат основен принос в изработването на изложената концепция, в направените интерпретации, в цялостното оформление и изготвяне на текста. Съавторите трябва да удостоверят, че са запознати и съгласни с предоставената версия на ръкописа.

Авторът за кореспонденция трябва да се увери в това, че са включени всички съответстващи съавтори, че всички те са прегледали и приели окончателния вариант на статията и са съгласни с предоставянето ѝ за публикуване. Неетична и неприемлива публикационна практика е включването на несъответстващи и несъществуващи съавтори.

Избягване на рискове

Авторът е длъжен ясно да посочи в ръкописа, ако работата му включва процедури или оборудване, които крият необичайни рискове при употребата им. Всяко предоставено за публикуване експериментално изследване, което използва хора, трябва да осигури тяхното съгласие преди или след експеримента, ако това е осъществимо. Заявления за съгласие трябва да се съхраняват в разумен срок след излизането на публикацията.

Прозрачност и конфликт на интереси

Авторите са длъжни да посочат в ръкописа всеки финансов или друг конфликт на интереси, който би могъл да се тълкува като влияние върху изводите и интерпретациите в текста. Открито трябва да бъдат обявени източниците на финансиране, с чиято подкрепа е подготвен текстът, ако съществуват такива.

Съществени грешки в публикациите

В случай, че авторите установят съществени грешки или неточности в предоставения ръкопис, трябва да информират редакционната колегия за тях и да сътрудничат за необходимите корекции или за оттегляне на статията.