Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. XLIX, 2023, кн. 2


20 ГОДИНИ КОНВЕНЦИЯ 2003 / 20 YEARS THE 2003 CONVENTION

Съставител: Мила Сантова

Водещи редактори: Ива Станоева, Стела Ненова, Станой Станоев


Тим Къртис. 20 години от приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г

Tim Curtis. 20 Years of the UNESCO 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство

The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

Пиер Луиджи Петрило. Нематериално културно наследство, национална идентичност и основни права на човека. Ролята на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. в сравнителна перспектива

Pier Luigi Petrillo. Intangible Cultural Heritage, National Identity and Fundamental Human Rights. The Role of the 2003 UNESCO Convention in a Comparative Perspective

/

Пламена Заячка. Опазването на нематериалното културно наследство като фактор за устойчиво развитие

Plamena Zayachka. Safeguarding Intangible Cultural Heritage as a Factor for Sustainable Development

/

Мишел Л. Стефано. Другият списък: проучване на „добри практики за опазване“ и още добри идеи

Michelle L. Stefano. That Other List: Exploring “Good Safeguarding Practices” and Other Good Ideas

/

Ива Станоева. Националната система „Живи човешки съкровища – България“ между съхраняването на фолклора и опазването на нематериалното културно наследство

Iva Stanoeva. The Living Human Treasures Bulgaria National System: Between the Conservation of Folklore and the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

/

Конвенцията и нейното приложение в България

The Convention and Its Implementation in Bulgaria

Мила Сантова. Относно прилагането на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г. (Конвенция 2003)

Mila Santova. On the Implementation of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003 Convention)

Дина Колева. За Конвенцията

Dina Koleva. About the Convention

Цветана Манова. Защо народният празник Сурова е в Списъка на ЮНЕСКО? (Резултати от една анкета)

Tsvetana Manova. Why is the Folk Feast Surova Inscribed in the List of UNESCO? (Results of an Inquiry)

Валентина Ганева-Райчева, Петьо Кръстев. Нематериалното културно наследство и неговото представяне (Аналитичен поглед върху няколко кандидатури по Националната система „Живи човешки съкровища – България“)

Valentina Ganeva-Raicheva, Petyo Krastev. Intangible Cultural Heritage and Its Presentation (An Analytical Look at Several Applications under the Living Human Treasures Bulgaria National System)

Стела Ненова. Прилагане на Конвенция 2003 в читалищата – нематериално културно наследство и архиви

Stela Nenova. Implementation of the 2003 Convention in the Chitalishta – Intangible Cultural Heritage and Archives

Силвена Байрякова. Читалищата и опазването на нематериалното културно наследство в градска среда (Проект „Образи и смисъл“ на Народно читалище „Отец Паисий – 1893“, гр. Велинград)

Silvena Bayrakova. The Chitalishta and the Preservation of Intangible Cultural Heritage in Urban Environment. (Project “Images and Meaning” of Chitalishte “Otets Paisiiy – 1893”, Town of Velingrad)

Калоян Николов. Европейска асоциация на фолклорните фестивали – ЕАФФ

Kaloyan Nikolov. European Association of Folklore Festivals – EAFF

Преглед

Events

Миглена Иванова. Приносът на Националния музей на Корея за опазването на нематериалното културно наследство

Miglena Ivanova. The Contribution of the National Museum of Korea to the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре