Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Български фолклор

Год. ХХХІХ, 2013, кн. 4


Николай Папучиев. Михаил Арнаудов и модерният проект за българска фолклористика

/

Светла Петкова. „Паметописите“ на Иван Д. Шишманов като културно-исторически извор

/

Гатя Симеонова. Числата в художествената реалност на песенните текстове (По примери от песните, включени в том първи на „Веда Словена“)

/

Таня Матанова. „...Един ден на словашки, един ден на български“. Аспекти на възпитанието в семейна среда на деца от българо-смесен произход

/

Докторанти

Мария Димитрова. „Домовете“ на смъртта

/

Юбилейно

Евгения Грънчарова. Анна Илиева на 80 години

Преглед

Мила Сантова. Три форума по проблемите на нематериалното културно наследство. Баку, 2013

Милена Любенова. Среща на експерти по нематериално културно наследство от ИЕФЕМ – БАН и експертна група по линия на Joint Project „JP-EU/CoE Support to the Promotion of Cultural Diversity“ – Прищина, Косово

Публикувано

Ирина Коларска. Нещо старо, нещо ново и нещо загатнато в новата книга за Войводово на чешкия етнолог Марек Якоубек

Вихра Баева. Хуморът: прочити, практики, техники. Съставителство и научна редакция Дафина Генова, Станой Станоев. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2013

Марек Якоубек. Rumyana Georgieva. Bulhaři v Čechách – kulturní charakteristiky, imigrační proces a společenská integrace v současné době. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2011


Съдържание на сп. „Български фолклор“, год. XXXІХ, 2013


Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук. Нагоре