Български фолклор
Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства


Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

English

Списание „Български фолклор“ е рецензирано издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. То е единственото българско периодично академично издание, посветено на изследването на фолклора и популяризирането на фолклористичната проблематика. Списанието е основано през 1975 г. като орган на Института за фолклор при БАН (1973–2010).

От 1995 г. „Български фолклор“ излиза с подзаглавие „Списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания“ като адекватно отражение на реалните процеси на разширяване на изследователските полета и научните подходи, които протичат в българската фолклористика.

От 2019 г. подзаглавието е променено на „Списание за фолклористика, етнология, антропология и изкуства“.

Списание „Български фолклор“ се реферира в EBSCO Discovery.
Списание „Български фолклор“ се индексира в ERIH PLUS и Anthropological Index Online (AIO).

Списание „Български фолклор“ е включено в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране, № 614.